Search

Content

Οικομουσείο Περιοχής Καλαμά

Περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού που έχουν πρόσβαση στη φύση και πρωταρχικό κίνητρο το να θαυμάσουν, να παρατηρήσουν και να εκτιμήσουν οι επισκέπτες τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και τον παραδοσιακό πολιτισμό που υπάρχει στις περιοχές.

ΟΧΤΩ (8) Ο.Τ.Α. ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ 

Το συνολικό μήκος των διαδρομών μέσα στην ευρύτερη περιοχή, θα πρέπει να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των ομάδων των επισκεπτών. Η χάραξη του δικτύου των μονοπατιών που θα ενσωματώνει τα ήδη υπάρχοντα μονοπάτια θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να ενοποιεί διαφορετικά στοιχεία του περιβάλλοντος, τόσο οικολογικά όσο και πολιτιστικά, να τα αναδεικνύει κατάλληλα, αλλά και να διευκολύνει την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πληροφόρηση του επισκέπτη.

Μια σειρά διασυνδεόμενων μονοπατιών μπορεί να παρέχει ένα δίκτυο περιπάτων, που θα ποικίλουν: περίπατοι για επισκέπτες μικρής ηλικίας και για τους λιγότερο διαθέσιμους για πολύωρη πεζοπορία, όπως και μονοπάτια/ περίπατοι μεγαλύτερων αποστάσεων. Και στις δύο περιπτώσεις, κατά μήκος των μονοπατιών θα πρέπει να δίνονται σαφείς πληροφορίες, με πινακίδες που θα «δένουν» αρμονικά με το τοπίο.

Απαραίτητα είναι επίσης, και ορισμένα συμπληρωματικά έργα, όπως η χάραξη ή συντήρηση των υπαρχόντων μονοπατιών για τη δημιουργία δικτύου πεζοπορικών διαδρομών, η δημιουργία ελεγχόμενων διαδρομών για συγκεκριμένες χρήσεις όπως, περπάτημα - τρέξιμο κ.λπ.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη μέριμνα για την κατασκευή μονοπατιών ικανών να εξυπηρετήσουν άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ θα πρέπει να εξετάζεται και ενδεχόμενη δυνατότητα διακίνησης επισκεπτών με "φιλικά προς το περιβάλλον" μέσα (όπως ποδήλατα, άλογα κλπ).


Το οικομουσείο περιοχής Καλαμά :

· Περιλαμβάνει όλες τις μορφές τουρισμού που έχουν πρόσβαση στη φύση και πρωταρχικό κίνητρο το να θαυμάσουν, να παρατηρήσουν και να εκτιμήσουν οι επισκέπτες τόσο το φυσικό περιβάλλον, όσο και τον παραδοσιακό πολιτισμό που υπάρχει στις περιοχές.

· Περιλαμβάνει κατά ένα μέρος εκπαίδευση και ενημέρωση.

· Είναι σε γενικές γραμμές οργανωμένος από τους Δήμους και μικρές τοπικές επιχειρήσεις.

· Ελαχιστοποιεί τις αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό και οικονομικό -κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον.

· Προάγει την προστασία των φυσικών περιοχών:

· ενισχύοντας την τοπική οικονομία, των οργανώσεων και των φορέων διαχείρισης που έχουν υπό την διαχείριση τους τις προστατευόμενες περιοχές

· δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πηγές εισοδήματος στους τοπικούς πληθυσμούς

· ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους των περιοχών καθώς και τους τουρίστες για την αναγκαιότητα διατήρησης του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου.

· την ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών που προάγουν την τοπική περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονομιά.

· Η φέρουσα ικανότητα είναι μια έννοια που έχει συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον στον

· Οριοθέτηση /διαχωρισμός ζωνών στις περιοχές. Είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την διαχείριση μιας περιοχής, προκειμένου να επισημανθούν οι σημαντικότερες περιοχές. Αυτό θα διευκολύνει στην συνέχεια τόσο τους επισκέπτες όσο και τους διαχειριστές που θα λάβουν τα απαραίτητα ειδικά μέτρα για τις επιμέρους περιοχές.

· Σχεδίαση διαδρομών/ μονοπατιών ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο η όχληση της πανίδας και η καταστροφή της βλάστησης. Είναι σημαντικό επίσης, σημεία των διαδρομών καταπονούμενα από διάβρωση να κατασκευάζονται με σκληρό υπόστρωμα ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης τους.

· Χρήση οχημάτων (Parking, περιορισμός μεταφορικών μέσων).

· Έλεγχος στα σημεία πρόσβασης επισκεπτών και θέσπιση ωραρίου λειτουργίας.

· Οργάνωση και συντονισμός.

· Ειδικές προσβάσεις για διαφορετικούς τύπους τουριστών (π.χ έμπειρους ορειβάτες, μεγάλης ηλικίας επισκέπτες, ανάπηρους κτλ).

· Τήρηση κανόνων- νόμων συμπεριφοράς.

· Εκπαίδευση των υπαλλήλων-διαχειριστών στις προστατευόμενες περιοχές για τήρηση πρακτικών κανόνων για την λειτουργία και διαχείριση των περιοχών.

· Εκπαίδευση του τοπικού πληθυσμού ώστε να υποστηρίξουν την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων και κατάρτισή τους σε ζητήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Οικοτουρισμού.

· Έλεγχος της οικοτουριστικής αγοράς (προώθηση οικουτουρισμού σε εποχές που δεν υπάρχουν μέγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον)

· Ενημέρωση οικοτουριστών για κανόνες συμπεριφοράς μέσα στις προστατευόμενες περιοχές μέσα από ένα δίκτυο πληροφόρησης (φυλλάδια, ενημερωτικές πινακίδες, κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, διαδίκτυο).

· Περιορισμός δραστηριοτήτων που επιδρούν στο περιβάλλον (κάποιες μπορεί να απαγορευτούν τελείως κάποιες άλλες να περιοριστούν σε συγκεκριμένα σημεία ή εποχές του χρόνου).

· Υποδομές για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών (κάδοι απορριμμάτων, χώροι υγιεινής, πάγκοι, καθαρό νερό, θέσεις θέας, ασφαλή μονοπάτια, δυνατότητα διαμονής και εστίασης).